Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť spoločnosti Francerelax s.r.o.

Dominikánske nám.21, 040 01 Košice, IČO: 46 455 035, telefón: 05/6780772,

e-mail: info@francerelax.euZásady ochrany osobných údajov

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")
1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Všetky práva a povinnosti prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré prevádzkovateľ dôsledne dodržiava.Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Francerelax s.r.o., so sídlom Dominikánske nám.21, 04001 Košice, IČO: 46 455 035, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 28866/V.


2. Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy, prípadne ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu spracúvania.


3. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš rodinný príslušník, Váš zákonný zástupca alebo Váš zodpovedný zástupca.

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra, alebo od tretích osôb, ktoré boli oprávnené ich prevádzkovateľovi poskytnúť.


4. Účel spracovania osobných údajov a právny základ

Účelmi spracovania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb na presne určených právnych základoch.

Spoločnosť Francerelax s.r.o. ako prevádzkovateľ je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, zákazníkov), a to aj bez ich súhlasu, ak:

a) účel spracovania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon

b) spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov spoločnosti

V ostatných prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby a spoločnosť si tento súhlas vyžiada písomne.


Účely spracovania osobných údajov v spoločnosti Francerelax s.r.o. sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb je dodržaná zásada zákonnitosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe Informácie o účeloch spracúvania.


5. Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvavať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Uchovávanie údajov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. O archívoch a registratúrach.


6. Prístup k osobným údajom a kategórie príjemcov osobných údajov

Prístup k osobným údajom okrem prevádzkovateľa môžu mať aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Príjemcami osobných údajov môžu byť subjekty spolupracujúce so spoločnosťou Francerelax s.r.o., dodávatelia služieb cestovného ruchu, poisťovne, štátne orgány.


7. Informácie o právach dotknutej osoby

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v spoločnosti Francerelax s.r.o. si môžu uplatniť písomne, elektronicky alebo osobne v sídle spoločnosti nasledovné práva:


a) Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na základe jej súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sa na jeho základe o dotknutej osobe spracúvali.

b) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom aickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada prístup k údajom (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

c) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

d) Právo na výmaz (na zabudnutie) – "zabudnutie" tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

e) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva aizovanými prostriedkami.

g) Právo namietať – ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


Spoločnosť Francerelax s.r.o., Dominikánske nám.21, 040 01 Košice prijala ako prevádzkovateľ všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.


Upozornenie: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.


V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali:

e-mail: info@francerelax.eu

tel.: 055 6780772

mobil: 0948 033 600V Košiciach, 25.05.2018